Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 sierpnia 2016r.

Jedlina-Zdrój,30.08.2016r.

BM.0057.7.2016

 

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 sierpnia 2016r.

I. Inwestycje i Gospodarka Komunalna:

1. Trwają prace przy budowie bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią, zaplecza sanitarno-sportowego oraz skateparku. w ramach zadania pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdrój" realizowanego z ”Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018”.

2. Rozpoczęto prace przy zadaniu pn. „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój”. W ramach inwestycji powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Narutowicza do ul. Reymonta.

3. Złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz budynku Gimnazjum Miejskiego złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez ZIT AW (działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT AW). Wniosek jest na etapie oceny formalnej.

4.  W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskały dofinansowanie dwa projekty -    „Przebudowa drogi gminnej nr 116387 D ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju”

-     Przebudowy drogi gminnej nr 116389D ul. Zamkowa w Jedlinie-Zdroju”.

W najbliższych dniach zostaną podpisane umowy na dofinansowanie tych zadań z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

5. Ogłoszono przetarg na budowę centrów przesiadkowych. Zadanie jest realizowane w ramach działania 3.4  „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”.

6. Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój przyjęty przez Radę Miasta uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dzięki temu gmina, ale też Wspólnoty będą mogły składać wnioski związane z rewitalizacją, termomodernizacją oraz uzyskiwać wsparcie w różnych programach.

7. Zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 381 realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wykonany został odcinek o długości 800 mb od skrzyżowania ul. Kłodzkiej z ul. Moniuszki, w kierunku Kamieńska. Przy okazji gmina poprawiła otoczenie przystanku autobusowego w Glinicy n/ż.

8. Otrzymano Promesę na usuwanie skutków powodzi z roku 2014 dla zadania pn: „Odbudowa  przepustów i rowów drogi gminnej ul. Włościańska”. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy na to zadanie.

9. Wyłoniono wykonawcę na roboty melioracyjne związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracji szczegółowej (działka nr 172 obręb Glinica – od nieruchomości ul. Moniuszki 15 do 19).

10.  Odbyły się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych z terenów objętych Programem Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój. Trwają prace związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie działań w ramach zdziałania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

11. Rozpoczęły się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych dotyczących udziału w programach termomodernizacji budynków mieszkalnych.

12. Rozwiązano umowę użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców w zakresie nieruchomości o powierzchni 32748 ha (przy ulicy Kłodzkiej) oraz nieruchomości o powierzchni 0,0659 ha(przy ulicy Chrobrego) i przejęto do zasobu nieruchomości gminnych.

13. Zakończono prace związane z naprawą oraz malowaniem placu zabaw przy ul. Kłodzkiej. ustawiono pergolę na Placu zabaw w Kamiensku, oraz zamówiono dodatkowe urządzenia na plac zabaw w Jedlince przy ulicy Długiej.

14. Podpisano Umowę na wykonanie robót zduńskich w lokalach mieszkalnych.

15. W ramach programu „Nasze Podwórko” zrealizowano pierwszą sprzedaż dodatkowego terenu na rzeczy Wspólnoty Mieszkaniowej.

16.  Rozstrzygnięto konkurs na najładniej ukwiecone okno lub balkon. Zwyciężcom wręczono w trakcie Dni Jedliny-Zdroju nagrody i dyplomy.

17.  Uporządkowano i dokonano nowych nasad roślin wokół źródełka przy ulicy Wałbrzyskiej, Chrobrego 2 oraz przy wejściu do Parku Północnego.

18. Odświeżono i zakonserwowano bariery drewniane na wszystkich mostach.

19.  Na prośbę mieszkańców zainstalowano tablicę ogłoszeniową wraz z mapa na ul. Chałubińskiego.

20.  Na bieżąco koszone są tereny zielone i trwa sprzątanie miasta.

 

II.  Wykaz inwestycji w Gminie Jedlina- Zdrój realizowanych przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w 2016 r.

Lp. 1   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Partyzantów w Jedlinie Zdroju – kontynuacja

      

    W dniu 25.08.2016r. podpisano Umowę z Wykonawcą robót na realizację inwestycji.

    Planowany termin rozpoczęcia prac   – wrzesień 2016 r.

    Planowany termin zakończenia prac –13 grudnia 2016 r.

                

Lp. 2  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Ogrodowej w Jedlinie Zdroju

          Dokumentacja projektowa w posiadaniu WZWiK.

          Realizacja w ramach porozumienia „In hause”  z WPWiK

          Planowany termin zakończenia prac – listopad 2016 r.

 

Lp. 3        Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Świdnickiej w Jedlinie Zdroju

         - w pozycji budżetowej pod nazwą – „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – kontynuacja”

         W dniu 13.07.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej (kontynuacja pozostałego zakresu)

               Termin wykonania dokumentacji projektowej                                       – 20.12.2016 r.

               Wykonanie robót budowlanych                                                            – czerwiec 2017 r.

Lp. 4   Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój

      - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku - w gminie Jedlina Zdrój - Etap III

        Zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową

        W dniu 25.08.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych

       Planowany termin zakończenia prac                                            –30 grudnia 2016 r.

 

    - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój

      Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej

     -Planowany termin wykonania dokumentacji                                   – 31.08.2016 r.

       Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych        – październik 2016 r.

       Planowany termin zakończenia prac                                – grudzień 2016 r.

 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Jedlina Zdrój

      Projekt budowlany w posiadaniu WZWiK.

      Przepisano Pozwolenie na budowę na WZWiK

       Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych                       – wrzesień 2016 r.

       Planowany termin zakończenia prac                                              – październik 2016 r.

 

  - Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój – koncepcja

     Wyłoniono Wykonawcę koncepcji.

     Umowny termin rozpoczęcia prac projektowych (koncepcja)              – 26 lipiec 2016 r.

     Umowny termin zakończenia prac projektowych (koncepcja)             – 26 październik 2016 r.

 

Dla zadań planowanych do zakończenia w grudniu 2016 r. (termin zakończenia robót) w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin realizacji robót może ulec przesunięciu.

III. Spotkania:

1. Spotkałem się z Prezesem P.H.U. „Komunalnik” sp. z o.o. w celu omówienia zasad realizacji umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jedlina-Zdrój.

2. Uczestniczyłem  w Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LOT AW, na którym omówiono  działania dotyczące  podejmowanych inicjatyw  zaplanowanych  do realizacji w ramach programu „Lato w Aglomeracji Wałbrzyskiej” - wydano kalendarz imprez.

3.  Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy.

4. Uczestniczyłem w XXIV posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów   i Kanalizacji, na którym m.in. omówiono zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

5. Spotkałem się z Panem Jerzym Czarnym nowym dyrektorem wałbrzyskiego oddziału firmy „Tauron Dystrybucja” w celu  omówienia bieżącej współpracy i warunków realizacji przyszłych inwestycji na terenie miasta.

6.  Spotkałem się z Panią Iwoną Krawczyk - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego    w sprawie przedstawienia bieżącej sytuacji i omówienia działalności Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A.

7. Wziąłem udział w spotkaniu z Prezydentem Wałbrzycha i zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzych w celu omówienia planowanej inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych na trasie Wałbrzych - Jedlina-Zdrój- Głuszyca.     

8. Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem  w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

9.  Spotkałem się z nowym Prezesem Zamku Książ z Rafałem Wiernickim w sprawie omówienia bieżącej działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej.

IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.   dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego  (do września 2017 r.)

b.   dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do lutego 2017 r.)

c.    jedna osoba na stanowisku pomoc  administracyjna (do lutego 2017r.)

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.  Sześć osób na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (jedna do  sierpnia 2016r., trzy osoby do września 2016r., dwie osoby do października 2016r.)

b.   Dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (jeden do sierpnia 2016r., jeden do listopada 2016r.)

3.  W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4. Staż w Urzędzie Miasta odbywają trzy osoby, jedna na stanowisku gońca, dwie na stanowisku pomoc administracyjna.

5.  Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 173 osoby bezrobotne, w tym 92 kobiety; z prawem do zasiłku jest 47 osoby w tym  29  kobiet.

V Sprawy różne:

1. W Urzędzie  Miasta w Strzegomiu odbyło się Posiedzenie Komitetu Sterującego         Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podczas którego omówiono Strategię ZIT AW    oraz Stanowisko Negocjacyjne do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020.

2. Według rankingu Rzeczpospolitej Polskiej Gmina Jedlina-Zdrój znalazła się wśród 99 najlepiej ocenianych gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce; jako jedna z dziesięciu nominowanych gmin z województwa Dolnośląskiego i jedna z powiatu wałbrzyskiego

3. W Jedlinie-Zdroju po raz kolejny zorganizowano Festiwal Ciasta i Wina „U źródeł Charlotty”, w tym roku zorganizowany w hotelu „Słowik”, podczas którego nie zabrakło degustacji festiwalowych specjałów i zabawy.

4. W dniach od 15 do 17 lipca br. odbył się II Letni Festiwal Gitarowy, pod dyrekcją Pana Witolda Kozakowskiego. W tym czasie po raz dziesiąty dla uczestników zostały zorganizowane warsztaty gitarowe.

5. W dniu 2 sierpnia br. w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych, na którym omówiono możliwość   i zasady przystąpienia do programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój.

6. 14 sierpnia br. w Kamieńsku odbył się Festyn Rekreacyjny, którego celem jest zbiórka pieniężna na remont Kościoła w Kamieńsku.

7.  W Jedlinie-Zdroju odbył się Rajd Pojazdów Zabytkowych, którego trasa przebiegała  przez nasze miasto. Na trasie przejazdu zameldowało się 106 załóg z Polski, Czech i Niemiec.

8. 25 sierpnia br. w Urzędzie Miasta w Jedlinie -  Zdroju odbyła się konferencja prasowa  dotycząca podpisanej preumowy w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina - Zdrój - Wałbrzych.

9. W dniach 27-28 sierpnia br. zorganizowane zostały po raz drugi Dni Jedliny-Zdroju. Podczas dwudniowego Święta Miasta mieszkańcy uczestniczyli w koncertach muzycznych, nie zabrakło dodatkowych atrakcji dla dzieci, wspólnego zdjęcia i biesiadowania.

Dodatkowe informacje