Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 2 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2016r.

Jedlina-Zdrój, 30.06.2016r.

BM.0057.6.2016

 

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 2 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2016r.

 

Gospodarka komunalna i inwestycje:
1. Wyłoniono wykonawców robót dla zadania pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdrój" w ramach ”Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018”. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa zaplecza sanitarnego.
2. Wyłoniono wykonawcę robót dla zadania pn. „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój”.
3. Złożono projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego, w ramach konkursu ogłoszonego przez ZIT AW.
4. Wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie wieży widokowej i schodów terenowych na górze Borowa.
5. Wystąpiono do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o umieszczenie znaku drogowego B-33 - ograniczenie prędkości do 40 km/h na drodze wojewódzkiej nr 381 w rejonie ul. Noworudzkiej nr 1 w Jedlinie-Zdroju. Gmina otrzymała informację, że DSDiK rozpocznie procedurę zmiany organizacji ruchu, która będzie miała na celu wprowadzenie ograniczenia prędkości w w/w rejonie.
6. Zakończono modernizację kaplicy cmentarnej.
7. Opracowany został projekt Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój, który został wyłożony do publicznego wglądu i przekazany Radzie Miasta do uchwalenia.
8. Trwa procedura zwrotu na rzecz Gminy ogrodów działkowych, Rada Polskiego Związku Działkowców wyraziła pozytywną opinię i trwa przygotowanie do podpisania aktu notarialnego.
9. Rozliczona została dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na organizację konferencji Poprawa stanu jakości powietrza w Polsce Błękitny węgiel.
10. Zakupiono nowy traktorek- kosiarkę oraz zamiatarkę.
11. Wykonano nowe nasady roślin przy wjeździe do Jedliny od strony Głuszycy.
12. Na bieżąco koszone są tereny zielone i trwa sprzątanie miasta.


III. Spotkania:
1. Uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w sprawie powołania władz, Zarządu i Rady na nową czteroletnią kadencję
2. Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy.
3. Spotkałem się z Prezesem P.H.U. Komunalnik sp. z o.o. w celu omówienia zasad realizacji umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jedlina-Zdrój.
4. Uczestniczyłem w posiedzeniu Aglomeracji Wałbrzyskiej na której omówiono realizację zadań powierzonych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach instrumentu ZIT RPO WD 2014-2020.
5. Spotkałem się z Prezesem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza w celu podsumowania programu opalania mieszkań tzw. „Błękitnym węglem” i poprawy stanu jakości powietrza w Polsce.
6. Spotkałem się z Prezydentem Miasta Wałbrzycha w sprawie zagospodarowania turystycznego terenów leśnych znajdujących się na obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha; w tym temacie zostało podpisane porozumienie w sprawie opracowania projektu budowlanego wieży widokowej na górze Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich.
7. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LOT AW, na którym zostało udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wybrano nowych członków Zarządu; Prezesem LOT-u został Grzegorz Walczak.
8. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój.


III Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do września 2017 r.)
b. dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do lutego 2017 r.)
c. jedna osoba na stanowisku pomoc administracyjna (do lutego 2017r.)
2. W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (wie osoby do września 2016r., jedna osoba do sierpnia 2016r.)
3. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
4. Staż w Urzędzie Miasta odbywają dwie osoby, jedna na stanowisku gońca, druga na stanowisku pomoc administracyjna.
5. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 183 osoby bezrobotne, w tym 91 kobiet; z prawem do zasiłku jest 47 osoby w tym 29 kobiet.

V Sprawy różne:

1. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju obchodziła w dniu 31 maja 2016r. uroczystości związane ze Świętem Patrona.
2. W pierwszą sobotę czerwca Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Miejskie Gimnazjum im. Jana Pawła II, zorganizowały I Wiosenną Zabawę Szkolną, z której dochód przeznaczany będzie na fundusz stypendialny dla najzdolniejszych uczniów jedlińskich szkół. Ogólna kwota zebrana podczas Zabawy przekroczyła 9 tys. zł
3. 5 czerwca 2016r. odbył się Festyn Sąsiedzki przy Kompleksie Pałacowym Jedlinka, podczas którego burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój i gminy Głuszyca uroczyście otworzyli 20-kilometrową trasę łącząca sąsiadujące ze sobą gminy. Rowerzyści, biegacze i miłośnicy nordic-walking wyruszyli, by poznać trasę #ACTIVE.
4. W dniu 12 czerwca 2016r. odbył się Rodzinny Festyn Parafialny, z którego dochód przeznaczony zostanie na odbudowę Kościoła przy ul. Jana Pawła II.
5. W 27 rocznicę „Wolnych Wyborów” parlamentarnych w Polsce, przedstawiciele gminy złożyli kwiaty na Miejskim Obelisku.
6. W dniu 23 czerwca br. wraz z przedstawicielami samorządu uczestniczyłem w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego klas 3 Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II oraz w zakończeniem roku szkolnego klas 6 w Miejskiej Szkole Podstawowej.
8. W dniu 26 czerwca br. odbył się XIV Dolnośląski Festiwal Zupy. W kategorii osób fizycznych I miejsce zajął Dawid Zając z Jedliny-Zdroju za zupę ”Pusztę”. W kategorii uczestników instytucjonalnych: I miejsce pierwsze miejsce zajęła Oberża PRL z Jedliny-Zdroju za "Proletariacki barszcz biało-czerwony".
9. Po raz trzeci podczas Festiwalu Zupy odbyła się Gra Miejska pn. „Szlakiem Legionów”, której organizatorem było Stowarzyszenie „Źródło” z Jedliny-Zdroju.

 

Dodatkowe informacje