Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 29 stycznia 2016r. 25 lutego 2015r.

Jedlina-Zdrój, 25.02.2016r.

BM.0057.2.2016

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 29 stycznia 2016r. 25 lutego 2015r.

 

Gospodarka komunalna i inwestycje:
1. Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na opracowanie programu rewitalizacji, trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy dotacji oraz przygotowane zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi.
2. Wykonano audyty energetyczne dla budynków Urzędu Miasta oraz Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju. Obecnie trwa przygotowanie projektów termomodernizacji obu budynków i złożenie wniosku do konkursu w ramach Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT AW”.
3. Złożono kolejne dwa wnioski w ramach PROW dla zadań tj.
- przebudowa drogi gminnej Nr 116389D ul. Zamkowej,
- Przebudowa dróg gminnych: Hoża, droga do tartaku (dz. nr 445), Narutowicza, Z. Herberta, Wałbrzyska, Górnicza, M. Dąbrowskiej, Chopina.
4. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji dot. skateparku, bieżni ze sztuczną nawierzchnią i zaplecza socjalnego przy boisku przyszkolnym tzw. „Orlik” w Jedlinie-Zdroju.
5. Jedlina-Zdrój otrzymała pisemne potwierdzenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, o pozytywnym zakwalifikowaniu i przyjęciu do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Jedlinie-Zdroju”, a obejmującego przebudowę chodnika łączącego Glinicę (od ulicy Reymonta) z Centrum Miasta (do ulicy Narutowicza). Planowana jest wymiana całej nawierzchni oraz wydzielenie pasa dla rowerów. Obecnie trwa przygotowanie Studium wykonalności. Koszty przedsięwzięcia będą finansowane przez gminę tylko w 45 %.
6. Na skutek nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację lokali stanowiących własność Gminy w budynku przy ul. Noworudzkiej 19,
7. Zawarto umowę z wykonawcą na wycinkę i przeprowadzenie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, rosnących na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.
8. Rozpoczęto procedurę dot. wykonania robót budowlanych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych i chodników do posesji gminnych w Jedlinie-Zdroju oraz robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju.
9. Trwają prace remontowe przy hali namiotowej (obniżenie konstrukcji, wymiana poszycia).
10. Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na rok 2016 na usuwanie awarii elektrycznych wod.- kan. oraz na roboty ogólnobudowlane i obsługę geodezyjną,
11. Trwają zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.
12. Została wypowiedziana ze strony koncesjonariusza umowa koncesji dot. hali spacerowej wraz z oranżerią zlokalizowanej przy Pl. Zdrojowym.

III. Spotkania:
1. Uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina Panem Pawłem Skrzywankiem dotyczącym omówienia planów przedsiębiorstwa oraz dalszej współpracy.
2. Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Linii Kolejowych o/Wałbrzych w sprawie omówienia planowanych remontów na trasie linii kolejowej odcinka Wałbrzych Główny - Jedlina-Zdrój.
3. Uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem wałbrzyskiego oddziału firmy „Tauron Dystrybucja” w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
4. Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu omówienia harmonogramu realizacji inwestycji na terenie miasta.
5. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Radzie Rynku Pracy, na której omówiono finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
6. Spotkałem się z przedstawicielami Trójstronnego Porozumienia utworzonego przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, Prezydenta Miasta Wałbrzych oraz Nadleśnictwo Wałbrzych, tematem dyskusji było omówienie opracowania przez dr Jacka Godlewskiego koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych znajdujących się na obszarze Natura 2000 –Góry Wałbrzyskie z uwzględnieniem szlaków turystycznych.
7. Spotkałem się z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu omówienia planów i dalszej odbudowy brzegów rzeki –Jedlinka
8. Spotkałem się z dyrektorami jednostek podległych w celu omówienia bieżących spraw.
9. Spotkałem się z Posłem Wojciechem Murdzkiem w sprawie dalszych działań ograniczenia niskiej emisji i zastosowania błękitnego węgla.

10. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie miejskim w Wałbrzychu dotyczące przygotowania wspólnego projektu pn. “Produkcja energii odnawialnej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez montaż mikroinstalacji OZE” oraz możliwości pozyskania środków z działania 3.1 RPO WD na realizację przedsięwzięcia.

IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. Jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2016 r.)
b. Dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do września 2017r.)
c. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
3. Od dnia 15 lutego br. staż w Urzędzie Miasta odbywają dwie osoby, jedna na stanowisku gońca, druga na stanowisku pomoc administracyjna.
4. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 228 osób bezrobotnych, w tym 121kobiet; z prawem do zasiłku jest 54 osoby w tym 35 kobiet.

V Sprawy różne:
1. Impreza sportowa – Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój - dzięki głosom oddanym przez użytkowników portalu MaratonyPolskie.pl - zdobyła I miejsce w dwóch kategoriach „Biegi Górskie” i „Województwo Dolnośląskie” uzyskując przywilej używania logotypu ZŁOTY BIEG 2015.
2. Trwają przygotowania do realizacji Programu 500 plus.

 

Dodatkowe informacje