Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 grudnia 2015r. do 28 stycznia 2016r.

Jedlina-Zdrój, 28.01.2016r.

BM.0057.1.2016

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 31 grudnia 2015r. do 28 stycznia 2016r.

Podziękowania dla Pana Tadeusza Ratajczyka – prezesa firmy „Enitra” sp. z o.o. za współpracę
Gospodarka komunalna i inwestycje:
1. Złożono wnioski w ramach PROW dla dwóch zadań tj.
- budowa drogi gminnej ul. Zagórskiej w Jedlinie-Zdroju.
- przebudowa drogi gminnej ul. Włościańskiej w Jedlinie-Zdroju.
2. Trwa procedura (kompletowanie dokumentacji) do złożenia wniosku w ramach PROW dot. zadań:
- przebudowa drogi gminnej Nr 116389D ul. Zamkowej w Jedlinie-Zdroju.
- przebudowa dróg gminnych: Hoża, droga do tartaku (dz. nr 445), Narutowicza, Z. Herberta, Wałbrzyska, Górnicza, M. Dąbrowskiej.
3. W ramach Projektu „Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Jedlina-Zdrój” podpisane zostały 23 umowy z mieszkańcami, sporządzone zostały programy funkcjonalno użytkowe dla wszystkich obiektów. Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych, która przygotowuje wniosek do programu „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” realizowanego przez RPO WD.
4. W ramach przygotowań do złożenia wniosku w projekcie „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”(tzw. termomodernizacja) odbyło się pierwsze spotkanie z Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych, na którym przekazano informację dotyczącą zasad udziału w programie. Gmina Jedlina-Zdrój wyłoniła i podpisała umowę na wykonanie audytu dla budynków urzędu oraz Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju,
5. Trwa przygotowanie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji dot. skateparku, bieżni ze sztuczną nawierzchnią i zaplecza socjalnego przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdroju.
6. Wybrano nowego dostawcę materiałów budowlanych,
7. Podpisano umowy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz umowę na odbiór i utylizację zwierząt padłych, umowę na odbiór nieczystości ciekłych, umowę na obsługę kominiarską,

8. Przygotowano postępowania na usuwanie awarii elektrycznych wod.- kan. oraz na roboty ogólnobudowlane,
9. Przygotowano Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, projekt dokumentu został rozesłany do opiniowania przez Powiatowego lekarza Weterynarii, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz Koło Łowieckie,
10. W czasie opadów śniegu prowadzona jest akcja odśnieżania i posypywania ulic i chodników.
11. Obecnie prowadzone jest sprzątanie głównych ulic miasta z pozostałości po odśnieżaniu i posypywaniu.

III. Spotkania:
1. Spotkałem się z Prezesem Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego „Wrotech”, w sprawie zakończenia prac nad dokumentacją rozbudowy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej.
2. Uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina Panem Pawłem Skrzywankiem dotyczącym omówienia planów przedsiębiorstwa oraz dalszej współpracy.
3. Spotkałem się z dyrektorami jednostek w sprawie opracowania Kalendarza Imprez na 2016 rok.
4. Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Linii Kolejowych o/Wałbrzych w sprawie omówienia planowanych remontów na trasie linii kolejowej odcinka Wałbrzych Główny - Jedlina-Zdrój.
5. Uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem wałbrzyskiego oddziału firmy „Tauron Dystrybucja” w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
6. Wziąłem udział w zarządzie Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej, podczas której podsumowano działania organizacji w 2015 roku, a także omówiono budżet i plan działania na 2016 rok.
7. Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w celu omówienia harmonogramu realizacji inwestycji.
8. Wziąłem udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT AW, którego celem spotkania było opiniowanie zmian w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AW, planu finansowego na rok 2016 oraz rocznego sprawozdania z realizacji ZIT AW.
9. Zorganizowałem spotkanie z zarządcami nieruchomości, w których gmina ma udziały, w związku z możliwością przystąpienia wspólnot mieszkaniowych do programu termomodernizacji.
10. Spotkałem się z Aleksandrem Sobolewskim z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza w sprawie zakończenia pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji poprzez spalanie bezdymnego paliwa „Błękitny Węgiel” w gminie Jedlina-Zdrój.
11. Wziąłem udział w spotkaniu z Prezesem Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w sprawie współpracy.
12. Spotkałem się z dyrektorami jednostek podległych w celu omówienia bieżących spraw.
13. Wziąłem udział w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Związek Emerytów i Rencistów.

IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. Podpisane zostało porozumienie na rok 2016 z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach którego gmina zobowiązuje się do organizacji prac społecznie użytecznych dla 20 osób w każdym miesiącu, wykonujących prace porządkowe na terenie miasta.
3. Złożono wniosek do Urzędu Pracy w Wałbrzychu na organizację stażu w Urzędzie Miasta
4. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 213 osób bezrobotnych, w tym 120 kobiet; z prawem do zasiłku jest 54 osoby w tym 38 kobiet.

V Sprawy różne:
1. W dniu 22 stycznia br. Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju podpisało akt notarialny i zostało nowym właścicielem Parku Linowego w kompleksie „Czarodziejska Góra – Relax”.
2. 6 stycznia br. po raz drugi został zorganizowany uroczysty przemarsz Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami miasta, wspólnie kolędując.
3. Trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój” w ramach RPO 2.4.1. e-usługi publiczne ZIT AW.
4. W poprzedni weekend w związku ze sprzyjająca aurą uruchomiono wyciąg narciarski w Parku Śniegowym, czynna była także specjalna taśma transportująca.
5. Centrum Kultury przygotowało ofertę zajęć dla dzieci podczas Ferii Zimowych.
6. Powiat wałbrzyski w 2015 roku negatywnie rozpatrzył wniosek na dofinansowanie budowy szatni przy boisku „Orlik”.


 

Dodatkowe informacje