Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 30 października 2015r. do 26 listopada 2015r.

  • Drukuj

Jedlina-Zdrój, 26.11.2015

BM.0057. 10 .2015

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 30 października 2015r. do 26 listopada 2015r.


Gospodarka komunalna i inwestycje:
1. Trwa rozliczanie robót realizowanych w ramach 4 zadań dofinansowywanych ze środków uzyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na usuwanie skutków powodzi z roku 2014.
2. Zakończono roboty w ramach zadania pn. „Konserwacja i czyszczenie rowów wraz z przepustami melioracji szczegółowej” na rowach R-B działka nr 462/2 obręb Jedlina-Zdrój tj. od sklepu „Stokrotka” w kierunku wiaduktu Pl. Zwycięstwa oraz R6-3 działka 174/1 i 172 obręb Glinica tj. w rejonie nieruchomości Moniuszki 21. Złożono wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. Odebrano roboty związane z wymianą 39 sztuk stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.
4. W ramach współpracy z Instytutem Chemicznej Obróbki Węgla w Zabrzu w ramach pilotażowego ogrzewania mieszkań tzw. „błękitnym paliwem” zakończone zostało zbieranie deklaracje mieszkańców w sprawie udziału w programie. Miasto dodatkowo pozyskało w ramach programu 200 ton Błękitnego węgla. Dzięki temu rozszerzono program na mieszkańców strefy C. Od 25 listopada do 5 grudnia 2015 r. trwać będzie dystrybucja węgla w strefie A i B uzdrowiska Węgiel dla mieszkańców strefy C uzdrowiska rozwożony będzie w drugiej kolejności.
5. Trwają roboty zduńskie związane z przebudową 4 pieców i kuchni licowanych kaflami w 4 lokalach będących własnością Gminy Jedlina-Zdrój.
6. Gmina uzyskała zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych, projektu organizacji ruchu dla ulic: Akacjowa, H. Sienkiewicza, Spacerowa, Poznańska, Cmentarna, Jana Pawła II, Chopina, Południowa - termin wprowadzenia do 31.08.2016 r.
7. Dokonano odbioru końcowego inwestycji drogowych:
- ulica Ogrodowa i Kamienna – inwestycja realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- droga leśna łącząca ul. Dworcową z ul. Zamkową – inwestycja realizowana jest w porozumieniu z Lasami Państwowymi.
8. Zakończono rozbudowę szatni kontenerowej przy kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej. Dobudowano dodatkowe pomieszczenie magazynowe.
9. Prowadzony jest gruntowny remont mostu przy ulicy Świdnickiej. Wymieniono belki wzdłużone i poprzeczne oraz uzupełniono brakujące i spróchniałe deski warstwy wierzchniej.
10. Prowadzone są prace porządkowe na potoku Jedlina na odcinku od ul. Chrobrego w kierunku Kompleksu Sportowego. W ramach prac wykonywana jest wycinka krzewów i drzew oraz umacniany narzutem kamiennym jest lewe brzeg. Prace prowadzone są przez RZGW.
11. Wykonano studnie kanalizacji burzowej na ulicy Leśnej.
12. Zamontowano nowe sterowniki do oświetlenia ulicznego umożliwiające sterowanie czasami załączania i wyłączania poszczególnych obwodów oświetleniowych.
13. Trwają prace przygotowawcze do składania wniosków o dofinansowanie na: Program Rewitalizacji, Projekt e-Urząd, na budowę dróg (PROW), instalacje OZE w ramach Programu Niskiej Emisji.
14. Podpisano porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, Wałbrzychem i Lasami Państwowymi na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się w obszarze Natura 2000. Koncepcja będzie podstawą do tworzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań inwestycyjnych.
Na terenie miasta prowadzono następujące prace:
a) koszenie i zamiatanie poboczy ulic i dróg gminnych oraz terenów zielonych, przygotowując je do zimy. Uprzątnięto skrzynie kwiatowe.
b) przygotowano skrzynie z piaskiem i solą do posypywania ścieżek,
c) w całym mieście zbierano liście,
d) przeprowadzono wycinkę krzewów i wytyczono nową ścieżkę łączącą Plac Zwycięstwa z ulicą Kościelną,
e) w związku z pierwszymi opadami śniegu rozpoczęto akcję zimową,
f) ustawiono na wniosek mieszkańców ławkę parkową przy ulicy Pięknej,
g) uzupełniono nasady krzewów na klombach przy ul. Chrobrego.

 

 

 

III. Spotkania:
1. Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie Gminy.
2. Spotkałem się z Prezesem Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego „Wrotech”, w sprawie uzgodnień w opracowywanej dalszej koncepcji zagospodarowania terenu przy Kompleksie Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej.
3. Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.
4. Uczestniczyłem w Zarządzie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na którym omówiono zmiany budżetowe.
5. Spotkałem się z dyrektorami jednostek podległych w celu omówienia bieżących spraw.
6. Wziąłem udział w spotkaniu z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie ustalenia planów remontowych na przyszły rok.
7. Spotkałem się z Dyrektorem wałbrzyskiego oddziału firmy „Tauron Dystrybucja” w sprawie zamontowania sterowników oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
8. Wziąłem udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia na której powołano członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałbrzychu na kadencję w latach 2013-2017.
9. Spotkałem się z Przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej w sprawie uzdatniania wód pokopalnianych w gminie.
10. Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, Panem Markiem Mielniczukiem w celu omówienia harmonogramu realizacji
inwestycji (dot. przepompowni na Kompleksie sportowym przy ul. Barbary.).
11. Uczestniczyłem w konferencji pt. „Miasto 2015” w Katowicach, na której omówiono włączenie obywateli w proces podejmowania decyzji w miastach, a także założenia strategiczne i instrumenty finansowe przeznaczone dla miast w nowej perspektywie finansowej.
IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a) trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (od września 2015r. do 30 listopada 2015 r.)
b) dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (od października 2015 r. do 30 listopada 2015 r.)
c) jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (od 9 lipca 2015 r. do 30 listopada 2015r.)
3. Staż w Urzędzie Miasta obecnie odbywa 1 osoba na stanowisku pomoc administracyjna.
4. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
5. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 203 osoby bezrobotne, w tym 118 kobiety, z prawem do zasiłku jest 48 osób w tym 34 kobiet.


V Sprawy różne:
1. Zorganizowałem konferencję prasową, na której ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu pn. „Jedlińskie Granty Edukacyjne – III edycja”.
2. Z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta uczestniczyli we Mszy Św. sprawowanej w intencji Ojczyzny; złożono kwiaty na Miejskim Obelisku a uroczystość uświetnił występ uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Miejskiego.
3. W dniu 15 listopada 2015r w sali bankietowej Hotelu „Jedlinka”, 33 pary świętowały jubileusz pożycia małżeńskiego; medal za długoletnie pozycie otrzymały 4 pary.
4. Gmina Jedlina-Zdrój uzyskała w ramach projektu badawczego dodatkowo 200 ton „Błękitnego węgla”. W związku z tym przedłużony został termin przyjmowania deklaracji uczestnictwa w programie dla mieszkańców strefy C.
5. W dniu 18 grudnia br. w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II zorganizowana zostanie Wigilia Miejska.