Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 1 września 2015r. do 30 września 2015r.

Jedlina-Zdrój, 30.09.2015
 

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 1 września 2015r. do 30 września 2015r.

Gospodarka komunalna i inwestycje:
1. W ramach dofinansowania ze środków uzyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na usuwanie skutków powodzi z roku 2014 dokonano ostatecznego odbioru zadania pn.: Przebudowa zabezpieczenia skarpy i odwodnienia terenu przy ul. Jana Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju oraz wykonanej ze środków własnych przebudowy schodów. Pozostałe cztery zadania są w trakcie realizacji.
2. Podpisano umowę z wykonawcą na „Konserwację i czyszczenie rowów wraz z przepustami melioracji szczegółowej” na rowach R-B działka nr 462/2 obręb Jedlina-Zdrój tj. od sklepu „Stokrotka” w kierunku wiaduktu Pl. Zwycięstwa oraz R6-3 działka 174/1 i 172 obręb Glinica tj. w rejonie nieruchomości Moniuszki 21. Powyższe zadania będą dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie.
3. W gospodarce mieszkaniowej podpisano umowy z wykonawcami na usunięcie zagrożeń na instalacjach elektrycznych w pięciu lokalach mieszkalnych oraz na przebudowę czterech pieców kaflowych.
4. Trwa procedura rozliczenia zadania pn. „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
5. Trwają prace związane z przebudową ul. Kamiennej i ul. Ogrodowej. Ułożono koryta ściekowe wzdłuż ul. Ogrodowej, ustawiono krawężniki, a chodnik jest w trakcie budowy. Zadanie realizowane jest przy współpracy naszej Gminy z Nadleśnictwem Wałbrzych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
6. Wykonano prace związane z modernizacją ulicy Marii Dąbrowskiej oraz drogi dojazdowej do posesji Bolesława Chrobrego 2, gdzie przebudowano skwer oraz dojście do tej posesji. Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem tego terenu zielenią.
7. W trakcie jest rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi gminnej przebiegającej od Stacji Kolejowej do Pałacu Jedlinka. Zadanie będzie realizowane przy współpracy naszej Gminy z Nadleśnictwem Wałbrzych.
8. Ustawiono metalowe balustrady ochronne przy ulicy Piastowskiej 42-44 oraz przy budynku Chrobrego 2.
9. Wymieniono na nowe pięć słupów oświetleniowych wzdłuż ulicy Wałbrzyskiej (serpentyny).
10. Na terenie miasta prowadzono następujące prace:
a. koszenie i zamiatanie poboczy ulic i dróg gminnych oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie miasta Jedlina-Zdrój, Kamieńsk, Suliszów, Glinica, Jedlinka,
b. prace ogrodniczo - pielęgnacyjne w Parku Północnym i Południowym oraz na Placu Zdrojowym: przycinanie krzewów, plewienie róż, grabienie, zamiatanie
c. bieżące utrzymywanie przystanków, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zbieranie śmieci porządkowanie terenów miejskich,
d. prace porządkowe (koszenie, zamiatanie alejek itp.) związane z bieżącym utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego,
e. prowadzono dalsze czyszczenie studzienek burzowych na terenie miasta,
f. przy ulicy Wałbrzyskiej (początek serpentyn obok krzyża) trwają prace porządkowe przy punkcie widokowym,
g. uporządkowano teren wokół witaczy, zrobiono nowe nasadzenia roślin.

Sprawy różne:
1. Nawiązano współpracę z Instytutem Chemicznej Obróbki Węgla w Zabrzu w sprawie pilotażowego ogrzewania mieszkań tzw. „błękitnym paliwem”.
2. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami PGNiG w sprawie renegocjacji umowy na ogrzewanie budynków użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju.

III. Spotkania:
1. Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie Gminy, oraz stanu realizacji służb kontraktowych.
2. Wziąłem udział w spotkaniu z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia działań dot. modernizacji i poprawy zdewastowanych tras turystycznych .
3. Spotkałem się z Prezesem Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego „Wrotech”, w sprawie uzgodnień w opracowywanej dalszej koncepcji zagospodarowania terenu przy Kompleksie Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej.
4. Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Linii Kolejowych Wałbrzych w sprawie omówienia planowanych remontów na trasie linii kolejowej odcinka Wałbrzych Główny - Jedlina-Zdrój.
5. Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Kolei Państwowych oddział Gospodarowania Nieruchomościami w sprawie wypracowania wspólnej koncepcji dot. nieużytkowanej nieruchomości w Jedlinie-Zdroju przez PLK S.A
7. Spotkałem się prezesem Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w sprawie zastosowania pionierskich rozwiązań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Gminie.
8. Uczestniczyłem w Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na którym omówiono zmianę uchwały budżetowej na rok 2015 .
9. Spotkałem się z dyrektorami szkół w celu omówienia bieżących spraw oraz uroczystości przygotowywanych w obu placówkach
10. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji
Wałbrzyskiej w sprawie wydania mapy turystycznej z zaznaczeniem wszystkich obiektów
w naszym regionie związanych z historią II Wojny Światowej.
11. Spotkałem się z Zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzych w celu omówienia planowanej inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych na trasie Wałbrzych - Jedlina-Zdrój- Głuszyca.
13. Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w
Wałbrzychu, Panem Markiem Mielniczukiem w celu omówienia harmonogramu realizacji
inwestycji (dot. przepompowni na Kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej).
14. Uczestniczyłem w jednodniowych warsztatach w Szczecinie, na temat partnerstwa
publiczno-prywatnego. Celem spotkania było przedstawienie możliwości i technologii
w realizacji przedsięwzięć w obszarze wodno-kanalizacyjnym oraz wskazanie
alternatywnych instrumentów finansowania zadań publicznych.
15. W Urzędzie Miasta w Strzegomiu odbyło się Posiedzenie Komitetu Sterującego
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podczas którego omówiono Strategię ZIT AW
oraz Stanowisko Negocjacyjne do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020.


IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a) trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (od maja 2015r. do 30 września 2015 r.)
b) jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (od 9 lipca 2015 r. do 30 listopada 2015r.)
3. Staż w Urzędzie Miasta obecnie odbywa 1 osoba na stanowisku pomoc administracyjna.
4. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
5. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 211 osoby bezrobotne, w tym 117 kobiet , z prawem do zasiłku jest 50 osób w tym 36 kobiet.


V Sprawy różne:

1. Wspólnie z Przewodniczącą Rady Miasta uczestniczyłem w uroczystym o rozpoczęciu roku szkolnego, w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka i w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II. W tym po roku po raz pierwszy stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie lub w dziedzinie artystycznej przyznano według nowych zasad ustanowionych Regulaminem w każdej ze szkół.
2. Firma „Smakuś” Usługi Gastronomiczne świadczy usługi pn. „Dowóz i wydawanie posiłków dzieciom i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Jedlina-Zdrój oraz dowóz i wydawanie posiłków osobom dorosłym w pomieszczeniu stołówki OPS przy ul. Piastowskiej 11”
3. W Centrum Kultury funkcjonuje kalendarz zajęć stałych organizowanych przez jednostkę oraz przez Klub Sportowy KS Zdrój .
4. W dniu 20 września br. w Kościele przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju odbył się Koncert Charytatywny, na rzecz dalszego remontu Kościoła przy ul. Jana Pawła II.
5. W dniu 24 września Jedlina-Zdrój była gospodarzem I Kongresu Forum Hurtowe pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Wydarzenie dedykowane przedsiębiorcom, hurtownikom, eksporterom i importerom poświęcone będzie dyskusji na temat: „Handel międzynarodowy – sposoby konkurowania na rynkach globalnych – szanse i zagrożenia”.
 

Dodatkowe informacje