Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 1 lipca 2015r. do 31 sierpnia 2015r.

Jedlina-Zdrój, 31.08.2015r.

 

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 1 lipca 2015r. do 31 sierpnia 2015r.

I Inwestycje:
1. W ramach dofinansowania ze środków uzyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na usuwanie skutków powodzi z roku 2014 rozebrano mur oporowy przy Miejskiej Szkole Podstawowej, przebudowano zabezpieczenia skarpy i wykonano odwodnienie terenu przy ul. J. Pawła II 5.
Dodatkowo z własnych środków przebudowano schody i poprawiono estetykę otoczenia szkoły.
Pozostałe zadania w ramach w/w środków są w trakcie realizacji tj.:
- przebudowa kanału burzowego przy ul. Wałbrzyskiej,
- odbudowa głównego kanału burzowego w rejonie ul. Piastowskiej i Pl. Zdrojowego,
- odbudowa rowu melioracyjnego tzw. R-4 w rejonie ul. Poznańskiej,
- przebudowa przepustu w obrębie Glinicy.
2. 29 lipca 2015 r. na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej oddano do użytku boisko przyszkolne tzw. „Orlik”. Boisko powstało przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tej inwestycji planuje się jeszcze budowę szatni i pomieszczeń gospodarczych, które są obecnie na etapie projektowania.
3. Trwają prace związane z przebudową ul. Kamiennej i ul. Ogrodowej. Wymieniona zostanie nawierzchnia ulic, powstaną nowe chodniki, ustawione będą znaki drogowe, balustrady i bariery ochronne, a istniejące studnie zostaną wyremontowane. Zadanie realizowane jest przy współpracy z Nadleśnictwem Wałbrzych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przy ul. Ogrodowej Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi inwestycję związaną z budową kolektora sanitarnego, a przy ul. Kamiennej wymieniane są przyłącza wodociągowe.
4. Przy wykorzystaniu kostki pozyskanej z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej wyłożono parking znajdujący się naprzeciwko Kamieniołomu przy źródełku.
5. Trwają prace związane z modernizacją ulicy Marii Dąbrowskiej oraz drogi dojazdowej do posesji Bolesława Chrobrego 2, gdzie zostanie przebudowany skwer oraz dojście do tej posesji.
6. Trwają prace przygotowawcze do remontu drogi leśnej od dworca kolejowego w kierunku ulicy Zamkowej. Inwestycja finansowana jest przy udziale Lasów Państwowych.
7. Trwają prace geodezyjne nad wytyczeniem drogi łączącej ul. Kościelną z ulicą Zagórską i ul. Świdnicką 15.


II Gospodarka komunalna:
1. Na terenie miasta prowadzono następujące prace:
a) bieżące koszenie i zamiatanie poboczy ulic i dróg gminnych oraz terenów zielonych na obiektach, rekreacyjnych na terenie miasta Jedlina-Zdrój, Kamieńsk, Suliszów, Glinica, Jedlinka,
b) bieżące prace ogrodniczo - pielęgnacyjne w Parku Północnym i Południowym oraz na Placu Zdrojowym: przycinanie krzewów, plewienie róż, grabienie, zamiatanie,
c) bieżące utrzymywanie przystanków, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zbieranie śmieci porządkowanie terenów miejskich,
d) prace porządkowe (koszenie, zamiatanie alejek itp.) związane z bieżącym utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego,
e) wykonano szereg prac pielęgnacyjnych i porządkowych przed festynem parafialnym w Kamieńsku,
f) wykonano nowe nasadzenia wokół „witacza” w Kamieńsku tj. krzewy i ukwiecone klomby,
g) ogłowiono wszystkie nisko rosnące gałęzie drzew przy ul. Słowackiego,
h) rozpoczęto czyszczenie studzienek burzowych na terenie miasta,
i) zainstalowano 7 nowych gablot ogłoszeniowych na terenie miasta,
j) przy ulicy Piastowskiej ustawiono nowe ławki,
k) w związku z przeprowadzonymi przeglądami technicznymi poprawiono i naprawiono niektóre elementy na wszystkich placach zabaw na terenie miasta.
2. Z powodu upałów i panującej suszy w trybie awaryjnym została uruchomiona studnia głębinowa zasilająca w wodę budynek stanowiący własność gminy położony przy ul. Świdnickiej 15.
3. Wyremontowano pokrycie dachowe na komórkach położonych przy Placu Zwycięstwa 15.
4. Zakończono remont przejścia (schodów) od ul. Poznańskiej do ul. Jana Pawła II,
5. W Glinicy (przystanek n/ż) postawiono nową szklaną wiatę przystankową. Jeszcze w tym roku przy okazji remontu odcinka drogi wojewódzkiej w Glinicy zaplanowano wymianę dwóch kolejnych wiat.
6. W okresie wakacyjnym ustawiono "kurtynę wodną". Mgiełka wydobywająca się z tego urządzenia zwłaszcza w upalne dni powodowała przyjemne orzeźwienie.
7. Trwa akcja promocyjna Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pn. „Projekt za 1 zł”, skierowana głównie do tych właścicieli nieruchomości, którzy mają obowiązek przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

III. Spotkania:
1. Spotkałem się z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie planu inwestycyjnego Spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A
2. Spotkałem się z Dyrektorem wałbrzyskiego oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w sprawie omówienia możliwości współpracy w zakresie dostępnych programów z zakresu niskiej emisji.
3. Spotkałem się z Prezydentem Świdnicy w sprawie omówienia bieżących spraw i przyszłej współpracy.
4. Spotkałem się z Dyrektorem wałbrzyskiego oddziału firmy „Tauron Dystrybucja” w celu omówienia warunków realizacji przyszłych inwestycji.
5. Spotkałem się z Komendantem Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie Gminy, oraz realizacji służb kontraktowych.
6. Wziąłem udział w spotkaniu z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia działań dot. modernizacji i poprawy tras turystycznych .
7. Spotkałem się z Prezesem World Games w sprawie omówienia zasad organizacji zawodów Petanque w Jedlinie-Zdroju, jako jednej z dyscyplin podczas World Games 2017.
8. Spotkałem się z Prezesem Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego „Wrotech”, w sprawie uzgodnień w opracowywanej dalszej koncepcji zagospodarowania terenu przy Kompleksie Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej.
9. Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.
10. Spotkałem się z Zastępcą Dyrektora Polskich Linii Kolejowych Wałbrzych w sprawie omówienia planowanych remontów na trasie linii kolejowej odcinka Wałbrzych Główny - Jedlina-Zdrój.
11. Wziąłem udział w obchodach Święta - 96 rocznicy Powołania Policji; wśród gości nie zabrakło władz samorządowych, przedstawicieli instytucji i służb współpracujących z Policją, reprezentantów firm oraz zakładów pracy.
IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a) dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (od kwietnia 2015r. do 31 sierpnia 2015 r.)
b) trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (od maja 2015r. do 30 września 2015 r.)
c) jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (od 9 lipca 2015 r. do30 listopada 2015r.)
3. Staż w Urzędzie Miasta obecnie odbywa 1 osoba na stanowisku pomoc administracyjna.
4. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
5. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 213 osoby bezrobotne, w tym 115 kobiet , z prawem do zasiłku jest 48 osób w tym 34 kobiet.

V Sprawy różne:
1. Gmina Jedlina-Zdrój znalazła w się w setce najlepiej ocenianych gmin miejsko-wiejskich w Polsce (takich w Polsce jest ponad 900 a wszystkich ok 2500); jako jedyna z szesnastu nominowanych gmin z województwa Dolnośląskiego i jedna z powiatu wałbrzyskiego.
2. Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała dofinansowanie w wysokości: 10.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie placówek oświatowych w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Miejska Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka i Gimnazjum Miejskie im. J. Pawła II otrzymają na ten cel po 5.000,00 zł.
3. W dniach od 12 do 21 lipca br. odbył się I Letni Festiwal Gitarowy, a po raz dziewiąty cykl warsztatów gitarowych.
4. W dniu 19 lipca br. zorganizowano Święto Zdroju adresowane do kuracjuszy, mieszkańców i turystów.
5. Podczas przerwy wakacyjnej Centrum Kultury przygotowało program zajęć, z których korzystały dzieci pozostające w mieście. Dodatkowo uczniowie mogli korzystać z bezpłatnych biletów wstępu na basen w Głuszycy.
6. W okresie letnim, na Placu Zdrojowym odbywały się cotygodniowe koncerty muzyczne pn. „Uzdrowiskowe Niedzielne Muzykowanie”.
7. W dniu 28 sierpnia 2015r. samorządowcy, włączyli się w akcję p.n. „Sprzątamy Nasze Miasto”.
8. W dniach 29-30 sierpnia br. zorganizowane zostały po raz pierwszy Dni Jedliny-Zdroju. Podczas dwudniowego Święta Miasta blisko 1000 mieszkańców uczestniczyło w licznych imprezach sportowych, muzycznych i rekreacyjnych; nie zabrakło dodatkowych atrakcji dla dzieci, wspólnego zdjęcia i biesiadowania.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje