Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 29 maja 2015r. do 30 czerwca 2015r.

  • Drukuj

Jedlina-Zdrój, 30.06.2015r.

BM.0057.6.2015

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 29 maja 2015r. do 30 czerwca 2015r.

Gospodarka komunalna i inwestycje:
1. Na terenie miasta prowadzono następujące prace:
a) wykaszanie rowów melioracyjnych przy ul Jasnej, Kłodzkiej, Słowackiego,
b) przycinanie żywopłotów i krzaków, porządkowanie terenu przy ul. Pięknej, Piastowskiej,
c) rozbiórka betonowych toalet na posesji przy ul. Chrobrego 21, Noworudzka 8
d) likwidacja dziko rosnących chwastów „Barszcz Sosnowskiego”- ul. Chałubińskiego (droga do stacji przekaźnika telewizyjnego) oraz między ulicami Bloki Kolejowe a Dworcową,
e) rozpoczęto remont przejścia (schodów) od ul. Poznańskiej do ul. Jana Pawła II.
f) koszenie i zamiatanie poboczy ulic i dróg gminnych oraz terenów zielonych na obiektach rekreacyjnych na terenie miasta Jedlina-Zdrój, Kamieńsk, Suliszów, Glinica, Jedlinka.
g) prace ogrodniczo - pielęgnacyjne w Parku Północnym i Południowym, Zdrojowym: ( przycinanie krzewów, plewienie róż, grabienie, zamiatanie),
h) czyszczenie z przerostów traw oraz piasku chodnika ul. Noworudzka,
i) bieżące utrzymywanie przystanków, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zbieranie śmieci porządkowanie terenów miejskich,
j) prace porządkowe ( koszenie, zamiatanie alejek itp.) związane z bieżącym utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego,
k) malowanie pergoli oraz donic drewnianych w Parku Zdrojowym.
2. W maju br. zakończono roboty budowlane w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych. W ramach tego zadania uzupełniono ubytki w jezdni na ul. Akacjowej (wyjazd ul. Wałbrzyska), ul. Kościelnej (zakręt), ul. Chałubińskiego, ul. Krótkiej, ul. Hożej, ul. Pokrzywianka oraz na ul. Górniczej. Ponadto przy ul. Wałbrzyskiej i Słowackiego wyregulowano wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.
3. W ramach zaleceń pokontrolnych dot. oznakowania na drogach gminnych uzupełniono wszystkie brakujące elementy progów zwalniających, zakupiono znaki drogowe nowej generacji, które sukcesywnie są montowane we wskazanych w protokole miejscach.
4. Wprowadzono strefę zamieszkania na ul. Partyzantów.
5. W dniu 5 czerwca 2015 r. zawarta została umowa nr 8/2015 z TAURON Dystrybucja S.A. na usługi oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie Gminy Jedlina-Zdrój,
6. Rozpoczęto roboty budowlane związane z usuwaniem skutków powodzi z roku 2014:
- „Przebudowa zabezpieczenia skarpy i odwodnienia terenu przy ul. Jana Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju”,
- „Odbudowa rowu melioracyjnego R-4 w rejonie ul. Poznańskiej w Jedlinie-Zdroju”,
- „Przebudowa kanału burzowego w rejonie ul. Wałbrzyskiej w Jedlinie-Zdroju”,
- „Przebudowa przepustu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. S. Moniuszki w Jedlinie-Zdroju”.
7. Pozyskano środki z dotacji w kwocie 23.500,00 zł na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych: rów pomiędzy ul. Piastowską 16, a Pl. Zwycięstwa 10 oraz w rejonie nieruchomości przy ul. Moniuszki 21.
8. Zakończono zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju i złożono wniosek o płatność w jednostce dotującej.
Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Całkowita wartość projektu: 1.081.258,38 zł, dofinansowanie: 647.078,00 zł.
9. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Wałbrzycha rozpoczęło prace na terenie, gdzie przebudowywana będzie ulica Kamienna i Ogrodowa. Obecnie WPWiK częściowo wymienia tam wodociąg.
Inwestycja jest realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Planowany termin zakończenia zadania – 30 października 2015 roku.
Całkowita wartość zadania: około 384.000,00 zł, dofinansowanie: około 192.000,00 zł.
10. Przystąpiono do realizacji zadania pn. „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”. Przygotowano podbudowę boiska i w najbliższych dniach będzie układana tam nawierzchnia z trawy syntetycznej.
Planowany termin zakończenia zadania – 31 października 2015 roku.
Szacowany koszt zadania około: 600.000,00 zł, dofinansowanie: około 200.000,00 zł.

III. Spotkania:
1. Spotkałem się Jerzym Michalakiem Członkiem zarządu województwa dolnośląskiego w sprawie planowanych działań inwestycyjnych w transporcie ramach RPO 2014-2020
2. Spotkałem się z Piotrem Kuś dyrektorem FAURECIA WAŁBRZYCH S A w sprawie zorganizowania giełdy pracy w Jedlinie-Zdroju.
3. Spotkałem się z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w celu omówienia oznakowania dróg wojewódzkich i utrzymania porządku na terenie miasta.
4. Spotkałem się z Panem Edwardem Nawirskim Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu omówienia planów odbudowy brzegów rzeki –Jedlinka.
5. Spotkałem się z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, Panem Markiem Mielniczukiem w celu omówienia harmonogramu realizacji inwestycji (dot. przepompowni na Kompleksie sportowym przy ul. Kłodzkiej).
6. Spotkałem się z Komendantem Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie Gminy, oraz planu służb kontraktowych.
7. Spotkałem się z Panem Wojciechem Zdanowskim dyr. Departamentu Infrastruktury w sprawie projektów w zakresie infrastruktury kolejowej do realizacji w ramach RPO WD 2014-2020.
8. Wziąłem udział w spotkaniu z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia działań dot. modernizacji i poprawy zdewastowanych tras turystycznych oraz usuwanie skutków ulewnych dreszczów.
9. Spotkałem się z Piotrem Przygońskim Prezesem World Games w sprawie organizacji międzynarodowego turnieju Petanque w Jedlinie-Zdroju.
10. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym udzielono absolutorium za rok poprzedni.
11. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tematem spotkania była koordynacja wspólnych przedsięwzięć - wynikających z realizacji Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej.
12. Spotkałem się z Ryszardem Michałowskim Dyrektorem PGNiG w sprawie gazyfikacji gminy tj. omówienie zmian ogrzewania z węglowego na gazowe.
13. Spotkałem się z Panem Pawłem Janczarskim prezesem Przedsiębiorstwa Projektowo-Doradczego „Wrotech”, w sprawie zagospodarowania terenu pod inwestycje.
14. Spotkałem się z Pawłem Skrzywankiem prezesem uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A w sprawie aktualnej sytuacji w spółce.
15. Spotkałem się z Kierownikiem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oddział w Olszyńcu w celu omówienia oznakowania dróg wojewódzkich i utrzymania porządku na terenie miasta.
16. Wziąłem udział w konferencji nt. możliwości realizacji w gminach AW programów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej .
17. Wziąłem udział w Posiedzeniu Zarządu Członków LOT na którym omówione zostało przyjęcie nowych członków i podjęcie uchwał oraz informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz sprawy różne.
18. Wziąłem udział w konferencji w Lubawce nt. budowy drogi ekspresowej S3/R11

IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego ( do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a) trzy osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (od kwietnia 2015r. do 31 sierpnia 2015 r.)
b) trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych ( od maja 2015r. do 30 października 2015 r.)
3. Staż w Urzędzie Miasta obecnie odbywają , 1 osoba na stanowisku pomoc administracyjna, oraz 1 osoba na stanowisku gońca.
4. Złożono wniosek do Urzędu Pracy w Wałbrzychu w ramach stażu na stanowisko pomoc administracyjną
5. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
6. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 256 osoby bezrobotne, w tym 128 kobiet , z prawem do zasiłku jest 44 osób w tym 28 kobiet.

.

 


V Sprawy różne:
1. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju obchodziła w dniu 29 maja 2015 roku Święto Patrona.
2. W dniu 31 maja odbył się Rodzinny Festyn Parafialny, z którego dochód przeznaczony zostanie na odbudowę Kościoła przy ul. Jana Pawła II, przy współpracy z Centrum Kultury.
3. W 26 rocznicę „Wolnych Wyborów” parlamentarnych w Polsce, przedstawiciele gminy złożyli kwiaty na Miejskim Obelisku.
4. W dniu 19 czerwca br. odbyła się giełda pracy na stanowisko - operator szycia w Faurencia Sp. z. o. o
5. W dniu 22 czerwca br. przy Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbył się Festyn podczas, którego podsumowano realizację grantów edukacyjnych.
6. W dniu 25 czerwca br. wraz z przedstawicielami samorządu uczestniczyłem w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego klas 3 Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II oraz w zakończeniem roku szkolnego klas 6 w Miejskiej Szkole Podstawowej.
7. 27 czerwca 2015 roku w Jedlinie-Zdroju odbył się międzynarodowy turniej Petanque "Centrope Cup 2015", w której udział wzięły 78 drużyn z Europy.
8. W dniu 28 czerwca br. odbył się XIII Dolnośląski Festiwal Zupy, odbywał się w Parku Północnym przy ul. Warszawskiej. W kategorii uczestników indywidualnych I miejsce zajęła Barbara Dobrowolska, Krystyna Fajek z Jedliny-Zdroju za zupę z gruszki pietruszki. W kategorii uczestników instytucjonalnych: I miejsce zajęła kawiarnia „Słodkie Sny” z Jedliny-Zdroju za zupę pietruszkowo-gruszkową
9. Po raz drugi podczas Festiwalu Zupy odbyła się Gra Miejska pn. „Szlakiem Powstań”, której organizatorem było Stowarzyszenie „Źródło” z Jedliny-Zdroju.