Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 31 grudnia 2014r. do 30 stycznia 2015r.

I . Zakres inwestycji w mieście:

1. Zakończono realizację projektu pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III”.
Rozpoczęła się kontrola projektu przez jednostkę finansującą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Całkowita wartość projektu: 2.099.702,42 zł.
Dofinansowanie: 1.393.696,11 zł.
2. W ramach projektu „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdrój”
trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej Osiedla Kamieńsk dot. działania 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdrój”.
Planowany termin zakończenia zadania – 31 maja 2015 roku.
Całkowita wartość projektu: 1.081.258,38 zł.
Dofinansowanie: 647.078,00 zł.

3. W ramach projektu „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju”(etap II na rok 2015)
Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” został zatwierdzony.
W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej kat. L, nr 116366D – ul. Kamienna, Ogrodowa o długości 1000 m, co ma poprawić dostępność i zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym odcinku.
Całkowita wartość zadania: około 491.627,99 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 245.813,99 zł
4. „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”.
Trwają przygotowania do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim wniosku o uzyskanie dofinansowania dla w.w. zadania z Ministerstwa Sportu z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017.”
Termin złożenia wniosku – 30 stycznia 2015r.
W ramach zadania opublikowano zaproszenie do złożenia propozycji oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadnia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2015r.
Planowany koszt realizacji zadania to ok. 600.000 zł
5. W ramach projektu „Budowa Skateparku w Jedlinie-Zdroju”
Trwają przygotowania do złożenia do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o uzyskanie dofinansowania dla w/w zadania z Ministerstwa Sportu z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017”
Budowę skateparku zaplanowano w rejonie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej.
Termin złożenia wniosku – 30 stycznia 2015 r.
Planowany koszt zadania to ok. 350.000,00 zł.


II . Gospodarka komunalna:
1. Na terenie miasta prowadzono następujące prace:
a. porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego,
b. zimowe utrzymywanie chodników, schodów, alejek i przejść dla pieszych na terenie miasta (odśnieżanie, posypywanie piaskiem),
c. koordynacja zimowego utrzymywania dróg, placów i parkingów wykonywanych przez P.W. Tomalik,
d. bieżące utrzymanie przystanków, zamiatanie chodników i ulic, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zbieranie śmieci porządkowanie terenów miejskich (w zależności od warunków atmosferycznych),
e. bieżące utrzymanie parków: Południowego, Zdrojowego, Północnego, Al. Niepodległości, Pl. Zwycięstwa (w tym w zależności od warunków atmosferycznych: zamiatanie alejek spacerowych, zbieranie śmieci, grabienie i wywóz suchych gałęzi i liści).
f. zasypano wykop znajdujący się w pobliżu ul. Wałbrzyskiej na dz. nr 38/2 (obręb Jedlina-Zdrój).
2. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” wpłynęła jedna oferta, której wartość usługi jest o prawie 30% wyższa niż w roku ubiegłym.

III. Spotkania:
1. Spotkałem się z Przedstawicielem Komisariatu Policji w celu omówienia aktualnego stanu bezpieczeństwa w mieście.
2. Spotkałem się z dyrektorami szkół w celu omówienia bieżących spraw w jednostkach.
3. Zwróciłem się do Dyrektora PKP oddział Nieruchomości w sprawie możliwości umieszczenia tablic informacyjnych oraz mapy miasta Jedlina-Zdrój na terenie dworca PKP, a także o dalsze usuwane tzw. „samosiejek”.
4. Wziąłem udział w spotkaniu z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia działań dot. poprawy zdewastowanych traktów leśnych, będących trasami turystycznymi.
5. Wziąłem udział w spotkaniu z firmą Projektową w sprawie możliwości aranżacji przestrzeni przy założeniach rozbudowy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej.
6. Uczestniczyłem w Radzie Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej na której omówiono propozycję podziału środków finansowych dla ZIT AW po zakończeniu negocjacji RPO WD 2014-2020 z Komisją Europejską.
7. Spotkałem się z Dyrektorem Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie możliwości składania wniosków w zakresie projektów inwestycyjnych dot. budowy obiektów sportowych.
8. Uczestniczyłem w Konferencji zorganizowanej w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia przez Radę Samorządową Aglomeracji Wałbrzyskiej, którego tematem było omówienie możliwości finansowych dla przedsiębiorców w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020.
9. Wziąłem udział w Zarządzie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Tajemniczy Trójkąt” podczas której podsumowano działania LOT-u w 2014 roku, a także omówiono budżet i plan działania na 2015 rok.
10. Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Radzie Zatrudnienia, podczas której zaopiniowano podział środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia na rok 2015r.
11. Wziąłem udział w Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, podczas którego zgodnie ze Statutem Związku przeprowadzono wybory ustalając skład Organów Związku. W wyniku głosowania zostałem wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia WZWiK na kolejną kadencję.

IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego ( do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2015r.)
2. W ramach kontynuacji robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a) jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego (od 27 listopada 2014r. do 26 lutego 2015 r.)
b) jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego (od 1 grudnia 2014r. do 28 lutego 2015 r.)
3. Staż w Urzędzie Miasta obecnie odbywa ją 4 osoby na stanowisku pomoc administracyjna.
4. Podpisane zostało Porozumienie na rok 2015 z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach którego Gmina zobowiązuje się do organizacji prac społecznie użytecznych dla 20 osób w każdym miesiącu, wykonujących prace porządkowe na terenie miasta.
5. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 247 osób bezrobotnych, w tym 117 kobiet , z prawem do zasiłku jest 63 osób w tym 38 kobiet.


V Sprawy różne:
1. Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju koordynuje działania związane z opracowaniem Kalendarza głównych imprez na rok bieżący.
2. Zostałem zaproszony i wziąłem udział w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Związek Emerytów i Rencistów.
3. 6 stycznia po raz pierwszy Jedlinie-Zdroju został zorganizowany uroczysty przemarsz Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami miasta od Placu Zdrojowego do Kościoła przy ul. Jana Pawła II, wspólnie kolędując.
4. Centrum Kultury wraz Wolontariuszami i uczniami naszego miasta włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogółem w mieście zebrano kwotę 2138,73 zł.
5. W czasie ferii zimowych Centrum Kultury zorganizowało zajęcia dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.
 

Dodatkowe informacje