Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 30 marca 2018r. do 26 kwietnia 2018r.

  • Drukuj

.Jedlina-Zdrój, 26.04.2018r.

BM.0057.4.2018

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 30 marca 2018r. do 26 kwietnia 2018r.         

 

Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.    Trwają roboty termomodernizacyjne budynku Gimnazjum Miejskiego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju”. Planowany termin zakończenia 17 sierpnia 2018 r.

2.    Wyłoniono wykonawcę usługi wymiany okien w lokalach gminnych. Wymienionych zostanie 53 okna i 2 pary drzwi wejściowych do lokali w terminie do 29 czerwca 2018 r.

3.    Przygotowany został wniosek o pomoc finansową na utrzymanie rowów melioracji szczegółowej.

4.      W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej uzyskano dofinansowanie zadania dot. modernizacji placów zabaw przy ul. Długiej i Słowackiego oraz dwóch odcinków tras pieszo-rowerowych,

5.    Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej ul. Pokrzywianki, trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy.

6.    Rozpoczęto realizację zadania pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój obejmującej część nr 1 pn. „Przebudowa i modernizacja przestrzeni i zieleni miejskiej” i część nr 2 pn. „Przebudowa i modernizacja budynków”,

7.    Rozstrzygnięto przetarg na realizację operacji pn. „Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju”, która otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020; wyłoniono wykonawcę części nr 3 dot. budowy siłowni terenowej. Na część nr 1 dot. przede wszystkim budowy zadaszenia nad częścią trybun boiska piłki nożnej oraz nr 2 dot. budowy rowerowego toru przeszkód nie wypłynęła żadna oferta.

8.    Zakończono wymianę słupów i opraw na energooszczędne typu LED. Trwają przygotowania do odbioru. Termin zakończeniu prac to 11.05.2018 r.

9.      Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach  Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej; wniosek dotyczy przebudowy dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju,

10.  Trwają przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania: "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m.  Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych" Termin złożenia upływa 30 kwietnia. Wniosek składany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

11.  Rozpoczęto roboty przy murze oporowym na Piastowskiej 35.

12.  Uruchomiono fontanny przy Urzędzie Miasta, w Parku Północnym i na Pl. Zdrojowym.

13.  Wykonano wycinkę i cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew w Alei Niepodległości.

14.  Zlecono malowanie oznaczenia poziomego dróg gminnych w całym mieście.

15.  Trwają prace związane z pozimowym porządkowaniem terenów zielonych i nowymi nasadami.

16.  Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem miasta.

 

 

Spotkania:

1.      Uczestniczyłem w Zgromadzeniu  Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji, na którym omówiono min. bieżące działania Zarządu, a także  powołanie Jednostki  Realizującej Projekt pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

2.      Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A Panem Pawłem Skrzywankiem   w sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

3.      Spotkałem się z Dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w sprawie planowanych remontów na drodze wojewódzkiej 381

4.      Uczestniczyłem w Warszawie w spotkaniu dotyczącym rządowego programu Mieszkanie Plus

5.      Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie bieżącej współpracy, oraz podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania dróg leśnych i tras turystycznych na terenie gminy.

6.      Spotkałem się z Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego ze Świdnicy                         w sprawie uruchomienia przewozów pasażerskich w ramach transportu zbiorowego na trasie Lubachów – Jedlina Zdrój stanowiącej przedłużenie świdnickiej linii komunikacji miejskiej nr 30.

7.     Spotkałem się z Kierownikiem Wydział Ruchu  Drogowego Komendy z Wałbrzycha w sprawie możliwości rozwiązań oznakowania drogowego w ciągu pieszo-rowerowym oraz strefy zamieszkania.

8.     Spotkałem się z Kierownikiem Delegatury WUOZ w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków w Gminie Jedlina-Zdrój.

9.      Uczestniczyłem w  w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT AW w sprawie opiniowania planu finansowego Instytucji Pośredniczącej AW a rok 2018  oraz sprawy różne.

 

 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu:

 

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego,

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych,

c.              trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna,

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione są obecnie w Urzędzie Miasta:

a)      dwie osoby na stanowisku  ogrodnika terenów zielonych

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 6 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 141 osób bezrobotnych, w tym 77 kobiet; z prawem do zasiłku jest 39 osoby w tym  23 kobiet.

Sprawy różne:

 

1.      W Jedlinie-Zdroju odbył się Festiwal Aktywności, który otworzył sezon w Jedlinie-Zdroju. Na terenie Active Jedlina przy ul. Kłodzkiej po raz drugi zorganizowano szereg pokazów                    i możliwości uczestnictwa w aktywnościach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2.      Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, zrealizował opracowany projekt socjalny pn. „Biorę i daję”. Założeniami projektu było przeprowadzenie kampanii informacyjnej  dla mieszkańców z zakresu polityki społecznej realizowanej przez gminę Jedlina-Zdrój. 

3.      Obecnie w mieście kończy się realizacja projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina – Zdrój”. To zadanie inwestycyjne obejmuje między innymi modernizację oświetlenia wraz z wymianą słupów na ozdobne w centrum miasta, oraz montaż nowych punków oświetleniowych

4.       Jedlina-Zdrój wspólnie z Głuszycą i Świeradowem-Zdrojem była organizatorem zlotu rowerów elektrycznych pn. ELECTRO-BIKE TOUR 2018. Organizatorzy zaplanowali w każdej miejscowości wiele atrakcji dla miłośników rowerów.

5.      Urząd Miasta otrzymał Certyfikat  - Laur Społecznego Zaufania.  Jest to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Instytut Badań Marki za rzetelność, najwyższą jakość oferowanych usług oraz wysoki standard obsługi klienta.   Laurem Społecznego Zaufania honorowani są - na podstawie zgłoszeń klientów     i konsumentów -  przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, które otrzymały pozytywne opinie odbiorców ich usług.

6.      3 maja zapraszamy na uroczystości związane z obchodami 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji.