Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój.

Gmina Jedlina-Zdrój podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej  i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr 6  „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania nr 6.3.4 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Projekt przewiduje uporządkowanie przestrzeni miejskiej, w tym budowę/przebudowę miejsc postojowych, ścieżek terenowych, uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia, modernizację Al. Niepodległości. Ponadto w ramach projektu planuje się remont i przebudowę budynków byłej rozlewni wód mineralnych i piwa na budynek socjalno-gospodarczy i gospodarczo-magazynowy, adaptację pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Sienkiewicza 1 na kiosk informacji turystycznej oraz dostosowanie wejścia do budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efektem projektu będzie rewitalizacja centrum Jedliny-Zdroju poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie zdegradowanych budynków i nadanie im nowych funkcji między innymi na cele turystyki. Celem projektu jest rewitalizacja centrum Jedliny-Zdroju poprzez wzrost poziomu usług ogólnomiejskich, poprawę estetyki i funkcjonalności rewitalizowanego obszaru.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 930 948,31 zł, w tym 1 896 097,35 zł wydatków kwalifikowalnych. Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych oraz z budżetu państwa 10 % wydatków kwalifikowalnych.

Jedlina-Zdrój, 2018-06-18

Dodatkowe informacje