Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD PUNKT GASTRONOMICZNY PRZY UL. KŁODZKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU – ACTIVE JEDLINA (KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY)

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza na dzierżawę teren pod punkt gastronomiczny przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym (Active Jedlina) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

1. Przedmiot dzierżawy: teren przeznaczony pod dzierżawę znajduje się w obrębie Active Jedlina (kompleksu  sportowo-rekreacyjnego) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w bezpośrednim sąsiedztwie z:

- zbiornikiem wodnym,

- boiskiem sportowym do gry w piłkę nożną,

- boiskiem sportowym do gry w petanque,

- parkingiem i toaletami,

- Parkiem Aktywności „Czarodziejska Góra” (z całorocznym torem saneczkowym i parkiem linowym z wieloma atrakcjami).

Powyższy teren sąsiaduje z drogą wojewódzką.

2. Powierzchnia terenu dzierżawy: 70m2 - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

3. Warunki dzierżawy.

a) okres dzierżawy od 20 czerwca 2018r

b) cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi:  (stawka za 1m2 -  3,29zł/1 m2)

tj. 70 m2 x 3,29 zł = 230,30zł netto miesięcznie (słownie: dwieście trzydzieści złotych 30/100 netto miesięcznie)

Do powyższej kwoty doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Stawka czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz za zużyte media.

Przedmiotowy teren w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój określony jest jako teren usług, sportu i rekreacji.

c) wymagania dotyczące obiektu gastronomicznego :

- prowadzenie działalności gastronomicznej w sposób spełniający wszelkie wymagania dotyczące tego typu działalności,

d) dzierżawca nie gwarantuje wyłączności na usługę gastronomiczną podczas imprez odbywających się na Active Jedlina (kompleksie sportowo-rekreacyjnym) w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej.

4. Dostęp do mediów :

a) prąd – jest

b) woda – jest

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa punktu gastronomicznego przy Active Jedlina, ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju ”. 

6. Oferta winna zawierać :

a) imię, nazwisko i adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot

b) oferowany czynsz netto za miesiąc prowadzenia działalności, nie mniejszy niż w pkt. 3 b)

c) sposób zagospodarowania terenu,

d) ewentualne inne propozycje, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez komisję ofertową.

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, miejscem posadowienia działalności, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

7. Miejsce złożenia oferty:

Miejsce składania ofert:  Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, sekretariat pok. nr 8.

Dodatkowe informacje